FASHION WEEK DAY 3!

SISTA DAGEN AV FASHION WEEK!
Igår var det sista dagen av Stockholm Fashion Week!
MAKEUP ACADEMY var ansvarig för makeupen på killarna som gick för det nya kommande märket DailyRoutine. Visningen ägde rum på Östermalms Saluhall och håret stod NOIR Sthlm för!

LAST DAY OF FASHION WEEK!
Yesterday was the last day of  Stockholm Fashion Week!
MAKEUP ACADEMY was in charge for the makeup on the guys who walked the fashion show for the new upcoming brand DailyRoutine. The show took place at Östermalms Market Hall and the hair was made by NOIR Stockholm!

Bilder lånade från stureplan.se 

11 5 6 3 12

 

Kommentera »

FASHION WEEK DAY 2!

FASHION WEEK FORTSÄTTER!
Idag var det dags för Swedish Fashion Talents på Berns under Stockholm Fashion Week. MAKEUP ACADEMY var ansvarig för makeupen till denna visning!
TACK till dagens underbara team, makeupartister utbildade på MAKEUP ACADEMY!

Till alla som vill se visningen! På lördag är det dags igen ute på Mall of Scandinavia! Klockan 12.00, 14.00 och 16.00 kommer ni att kunna se visningen! Missa inte det!

FASHION WEEK CONTINUES!
Today it was time for the Swedish Fashion Talents that showed at Berns during Stockholm Fashion Week.
MAKEUP ACADEMY was in charge for the makeup for this fashion show!
THANKS for today’s wonderful team, makeup artists educated at MAKEUP ACADEMY!

To all who want to see the show! On Saturday it’s time again at the Mall of Scandinavia!
12:00, 14:00 and 16:00, you will be able to see the show! Do not miss it!

Bilderna nedan från visningen är lånade från fashionweek.se

MNO_0227-768x1152 MNO_0463-768x1152 mno_0659-1067x1600 mno_0770-1067x1600 MNO_0504-768x1152

Kommentera »

FASHION WEEK DAY 1!

STOCKHOLM FASHION WEEK har börjat!
Kanske en av årets roligaste och mest intensiva veckor!
Idag ansvarade MAKEUP ACADEMY  för makeupen för Borås Textilhögskola, öppningsvisningen för Stockholm Fashion Week på Berns.
TACK till vårt fantastiska team som självklart endast består av gamla elever!
YOU ROCK!

STOCKHOLM FASHION WEEK has started!
Perhaps one of the year’s funniest and most intense weeks!
Today MAKEUP ACADEMY was in charge for the makeup of The Swedish School of Textiles, opening show for Stockholm Fashion Week at Berns.
THANKS to our fantastic team that of course consists only of old students!
YOU ROCK! 

Backstage-bilderna nedan är lånade från BON.se

img_0017_2209-1600x1066 img_0033_2226-1600x1066 img_0139_2331-1600x1066img_0004_2198-1600x1066

 

 

Kommentera »

PLAZA KVINNA!

Astrid Eriksson vår tidigare elev, numera representerad av agenturen Agent Bauer står för hår och makeup på senaste omslaget av Plaza Kvinna! Grymt jobbat! Vi är så stolta som vanligt!!

Astrid Eriksson, our former student, now a days represented by the agency Agent Bauer stands for hair and makeup on the latest cover of Plaza Kvinna! Well done! We are so proud as usual!!

Photographer: Martin Petersson
Stylist: Jennifer Winston
Hair & Makeup: Astrid Eriksson

13932662_10154528101334009_2226707373751163633_n

Kommentera »

LÅT OSS PRESENTERA!

För varje nytt blogginlägg med titeln LÅT OSS PRESENTERA lyfter vi fram makeupartister som har utbildat sig på MAKEUP ACADEMY.
Under kategorin TIDIGARE ELEVER och på vår hemsida www.makeupacademy.se kan du läsa om fler av våra gamla elever och vad dom gör idag.

For each new blog post with the title LÅT OSS PRESENTERA we will present makeup artists that has been a former student at MAKEUP ACADEMY.
In the category TIDIGARE ELEVER and on our website www.makeupacademy.se you can reed about more students and what they do today. 

LÅT OSS PRESENTERA: ELVIRA BRANDT!

Elvira Brandt 
Utbildade sig på MAKEUP ACADEMY våren 2015.
Idag: Frilansande makeupartist och hårstylist.
Clients: Best of Brands, Baluba, Årets Frisör, Vulkan, Brixtol etc.

Skärmavbild 2016-08-19 kl. 15.52.40

Kommentera »

HAIR STYLIST!

Vill du utbilda dig till hårstylist? Vill du göra hår för mode & reklam, plåtningar & visninger etc? Vill du kunna gå in på jobbet med självförtroende och säkerhet?
UTBILDA DIG TILL HÅRSTYLIST OCH SE ALDRIG PÅ HÅR PÅ SAMMA SÄTT IGEN!

BASIC FOUNDATION – HAIR STYLING
Nästa utbildningsstart 10-21 oktober.
Gör din intresseanmälan här! 

VECKA 1

DAG 1 – TEORI
Utbildningen inleds med att gå igenom definitionen av yrket hårstylist och vad det innebär.
Vi går igenom designteori och de fem elementen som skapar all design: linje, form, massa, textur och färg. Vi beskriver designens grundregel och de faktorer som avgör hur bra ditt resultat blir: kontrast, fokus, balans, enhet, mönster och rytm.
Vi utgår ifrån arkitekturen och betydelsen av att sätta ihop rätt design. Vi applicerar denna design till håret.

DAG 2 – VERKTYG OCH PRODUKT
Vikten av att välja rätt verktyg och rätt produkt. Vi går igenom hela SEBASTIAN PROFESSIONALs produktsortiment som ingår i startkitet och dess tre olika serier: Flow, Form och Flaunt.
Vi går igenom verktygen från GHD, de olika kammarna och dess funktioner. Alla borstar och dess användningsområden. Vad gör en plattång, locktång, crimper och fön? Under vilka grunder väljer vi vilket verktyg vi ska använda och vad gör dem?
Vad gör värme och kyla med håret? Hur arbetar vi med torrt och blött hår? Vilken textur eftersträvar vi och hur har vi koll på håret hela vägen från början till slut? Vi går igenom hur vi uppnår bästa möjliga effekt när vi kombinerar produkt och verktyg.

DAG 3 – FÖN TEKNIKER
Vi övar de olika teknikerna av föning och lär oss mer om hårets formbarhet. Vi går igenom vikten av att välja rätt produkter och rätt borste för att uppnå bästa resultat. Vad har fönens olika tillbehör för funktioner? Vi arbetar både teoretisk och praktiskt med tyngdpunkt, sektioner, elevering och dirigering som avgör vart håret styrs.

DAG 4 – PLATTÅNG, MER ÄN BARA RAKT
Vi går igenom hur en plattång fungerar och varför du väljer just detta verktyg. Vilka produkter behöver vi för att uppnå önskat resultat? Vi övar även på olika sätt att skapa texturer – rakt, blankt, lockigt, vågigt.

DAG 5 – LOCKAR SOM LOCKAR
Vad finns det för olika lockar, vad skiljer dessa åt och hur får jag fram de lockar jag vill? Vi arbetar med locktänger, spolar och olika tekniker med dessa. Vi går igenom betydelsen av att arbeta i rätt riktning; horisontellt, vertikalt, diagonalt, framåt och bakåt.

VECKA 2

DAG 6 – VOLYM
“The bigger hair, the closer to god”, säger amerikanerna. Vi testar olika sätt att skapa volym. Tupering, fön och crimper, hur gör vi för att nå bästa resultat med hjälp att tryck och riktningar? Vi går igenom hur viktigt det är att vara koncentrerad och konsekvent. Hur påverkar värmen och kylan fjällskiktet? Vi går igenom 1-2-3 tekniken och pratar om skuggor och ljus, vad det gör i mörka respektive ljusa hår. Hur uppfattas hårets storlek?
Vi gör en stram tofs och lär oss hur vi sektionerar. Vilken yta eftersträvar vi och hur gör vi? Vilka produkter och redskap använder vi för ett perfekt resultat.

DAG 7 – TUSEN NÅLAR
Vad gör alla olika sorters nålar och när använder vi dem? Vi går igenom de olika hårnålar som finns, samt övar valktekniker. Vi går igenom hur vi fyller ut former. Vad finns det för olika utfyllnadskuddar? Varför använder vi sicksack mönster? Hur nålar vi en tight sida och hur låser vi uppsättningar?

DAG 8 – LÖSHÅR
Hur får vi ett hår att bli längre? Hur gör vi det tjockare? Vi sätter fast löshår med hjälp av rätt metod och placering. Vi går igenom hur vi arbetar med lim, tejp och clips. Hur väljer vi rätt färg på löshåret och hur får vi det att passa formen på håret? Vilken sektionering ska vi använda? Vi lär oss att klippa in ett löshår och att klippa in en lugg.

DAG 9 – STIL OCH HELHETSTÄNK
Vi talar om helheten och var vi lägger vårt fokus, varför? Vi går igenom form och stil med hjälp av historia – var ifrån känner vi igen de olika siluetterna? Vilka detaljer gör skillnad? Vi analyserar bilder och vad i form och textur som får oss att uppleva håret som vi gör. Vi går igenom de största fotograferna och designerna som har satt dagens trender.
Vi går igenom alla tänkbara termer som används i yrket för att känna professionalitet när vi är ute i arbete.

DAG 10 – UTMANINGEN
Alla tilldelas en “brief” likt det som kan påträffas vid en professionell fotografering, TV, film, event, visningar osv. Din uppgift blir att presentera din version och tolkning av den information du fått. Du ska tydligt kunna beskriva varför du valt de produkter du använt och hur verktygen har påverkat ditt resultat. Allt presenteras sedan för gruppen!

 

Do you want to be a hair stylist? Do you want to make the hair on shoots, shows, FOR fashion & advertising etc? Do you want to be able to go into the job with confidence and safety? Study to become a hairstylist you will never see on hair the same way again!

BASIC FOUNDATION – HAIR STYLING
Next training starting October 10th to 21st.
Do your interest here! 

WEEK 1

DAY 1 – THEORY
The program begins by reviewing the definition of the profession hair stylist and what it means.
We go through the design theory and the five elements that create all the design: line, shape, mass, texture and color. We describe the design’s basic rule and the factors that will determine how your outcome will be: contrast, focus, balance, unity, pattern and rhythm.
We assume the architecture and the importance of putting together the right design. We apply this design to the hair.

DAY 2 – TOOLS AND PRODUCTS
The importance of choosing the right tool and the right product. We go through the whole SEBASTIAN Professionals of products that are included in the starter kit and its three different series: Flow, Form and Flaunt.
We go through the tools of GHD, the various chambers and its functions. All brushes and its uses. What doeas a straightener, curling iron, cripmer and blow dryer? Under what basis do we choose which tools we should use and what are they doing?
What does heating and cooling do with the hair? How do we work with dry and wet hair? Which texture do we strive for and how do we look for the hair all the way from beginning to end? We go through how we achieve the best effect when we combine product and tools.

DAY 3 – BLOW DRYER TECHNIQUES
We practice the different techniques of blow-drying and learn more about the hair’s formability. We review the importance of selecting the right products and the right brush to achieve the best results. What does the various accessories do for features? We work both theoretical and practical with emphasis, sections and routing determines where the hair is controlled.

DAY 4 – STRAIGHTENER, MORE THAN JUST STRAIGHT
We go through how a straightener works and why you chose this particular tool. What products do we need to achieve the desired results? We practice although the different ways to create textures – straight, shiny, curly, wavy.

DAY 5 – CURLS AS CURLS
What are the different curles, what differentiates these for and how do I get the curls I want? We work with curling irons, spools and different techniques with these. We review the importance of working in the right direction; horizontally, vertically, diagonally, backward and forward.

WEEK 2

DAY 6 – VOLUME
”The bigger hair, the closer to God,” says the Americans. We are testing different ways to create volume. Backcombing, hair dryer and crimper, how do we achieve the best results with the pressure and direction? We learn how important it is to be concentrated and consistent. How does the heat and the cold cuticle? We go through the 1-2-3 technology and talk about shadows and light, what it does in dark and bright hair. How is the hair size?
We make a tight tassel and teaches us how to do sections . Which surface we strive for, and how do we do? What products and tools we use for perfect results.

DAY 7 – THOUSAND PINS
What do all kinds of pins do and when do we use them? We go through the various hairpins that are available, as well as practice wave techniques. We go through how we fill out forms. What are the different filling pillows? Why do we use zigzag pattern? How do we pin a tight side and how do we lock creations?

DAY 8 – HAIR EXTENSIONS
How do we get a hair to be longer? How do we make it thicker? We attach hair extensions by using the right method and placing. We go through how we work with glue, tape and clips. How do we choose the right color of hair extensions and how do we get it to fit the shape of your hair? What sectioning should we use? We learn to cut into the hair pieces and cut into a fringe.

DAY 9 – STYLE AND OVER ALL APPROACH
We talk about the big picture and where we put our focus, why? We go through the form and style with the help of history – where from do we recognize the different silhouettes? What details make the difference? We analyze images and how the shape and texture allowed us to experience hair as we do. We go through the greatest photographers and designers who set the trends of today.
We go through all the possible terms used to feel professionalism when we are out to work.

DAY 10 – THE CHALLENGE
All assigned a ”briefing” like one thet can be found at a professional photography, TV, movies, events, fashion shows and so on. Your task will be to present your version and interpretation of the information you received. You should be able to clearly describe why you have chosen the products you used and how the tools have affected your performance. Everything will then be presented to the group!

HÅR copy kopia

Kommentera »

MAC HAS ARRIVED!

I fredags den 12:e augusti öppnade M.A.C upp dörrarna för sin första fristående butik i Svergie, på Mall of Scandinavia!

Ett team av professionella makeup artister kommer att välkomna dig in i deras färgstarka värld av kreativitet, stil och glädje där du hittar alla dina favorit produkter från M.A.C. Där kan du få professionella makeup-tips som är specifika för dina behov. Vare sig du är ute efter de hetaste runway-trenderna, en naturlig look, eller något mer extravagant – M.A.C kommer ge dig precis vad du behöver.

Vi kan inget annat än älska produkterna från M.A.C Cosmetics! De är en av våra största samarbetspartners på Linda Mehrens MAKEUP ACADEMY och en del av deras produkter ingår i det elevkit du som elev får när du börjar utbildningen.

Last week, august 12th, M.A.C opened up their first Free standing store in Sweden, Stockholm in Mall of Scandinavia!

A team of professional makeup artists will welcome you into their colorful world of creativity, style and fun where you can find all your favorite M.A.C products and get professional makeup tips specific to your needs. Whether you’re after the hottes runway trends, a natural beauty look, or something more extravagant – M.A.C can provide exactly what you need.

We can noting but love the products from M.A.C Cosmetics! They are one of our biggest partners of Linda Mehrens MAKEUP ACADEMY and some of their products are included in the product kit you get as a student when you start the education. 

MAC SWEDEN

 

Kommentera »

SANDRA SVENSSON

Sandra Svensson utbildade sig hos oss i januari-mars 2016. Idag kombinerar hon att arbeta på salong med att assistera Victoria Sörensdotter, en av Sveriges absolut bästa makeupartister! Läs hennes egna ord här nedanför. YOU ROCK!! 

”När jag började skolan hade jag ganska höga förväntningar med tanke på att jag hört så mycket bra om skolan. Jag var också ganska så tveksam innan skolan om det verkligen var rätt för mig. Sedan 5 År tillbaka jobbar jag som frisör och tänkte att makeup artist skulle vara ett bra komplement och att jag kanske då och då skulle komma ut på uppdrag. Men ack så fel jag hade. Skolan visade sig vara så mycket mer! Inte bara fantastiskt roligt att komma dit varje dag, och lära sig nya spännande saker utan också att möta lärarna och få nya vänner.

En anledning till att jag valde skolan var att dom efter och även under kursen skickade ut sina elever på olika uppdrag och jag tror att även om jag inte fick stipendiet i slutet av kursen så drog jag ändå största vinsten. Idag jobbar jag fortfarande på min salong men 2-3 dagar i veckan är jag ute på olika uppdrag tillsammans med en av Sveriges främsta makeup artister, Viktoria Sörensdotter. Jag lever min dröm! Och allt började på Linda Mehrens MAKEUP ACADEMY. Tack till Linda och Johanna, du som elev är lyckligt lottad som valt skolan, du kommer inte ångra dig!”
 – Sandra Svensson

Sandra Svensson was educated at Linda Mehrens MAKEUP ACADEMY January-Mars 2016.  Today she combines work in a salon with to assist Victoria Sörensdotter, one of Sweden’s best makeup artists! Read her own words below. YOU ROCK!!

”When I started the school I had quite high expectations given that I heard so much good about the school. I was also quite hesitant before school if it really was right for me. Since 5 years, I’m working as a hairdresser and thought that makeup artist would be a great addition and that I might now and then would come out on assignment. But oh so wrong I was. School proved to be much more! Not just great to get there every day, and learn exciting new things but also to meet the teachers and make new friends.

One reason I did chose the school was that they both after, and even during the course sent their students on different missions and I think that even if I did not get the scholarship at the end of the course, I pulled the greatest gain. Today I’m still at my salon but 2-3 days a week, I’m out on various missions together with one of Sweden’s leading makeup artists, Victoria Sörensdotter. I’m living my dream! And it all began at Linda Mehrens MAKEUP ACADEMY. Thanks to Linda and Johanna, you as a student is fortunate to have chosen the school, you will not regret it! ”
– Sandra Svensson

Kommentera »

MAKE IT LAST!

Två av våra tidigare elever står för hår och makeup i detta jobb ”Make it last”
för Schön! Magazine. Vi är stolta som vanligt!

Two of our former stands for hair and makeup in this job ”Make it last”
for Schön! Magazine. We are proud as usual!

Photographer: Josefine Bäckström
Makeup: Astrid Eriksson 
Hair: Amanda Holmsten 

 

Schon_Magazine_Makeitlast-1000x647 image1 image1 kopia 2

Kommentera »

LÅT OSS PRESENTERA!

För varje nytt blogginlägg med titeln LÅT OSS PRESENTERA lyfter vi fram makeupartister som har utbildat sig på MAKEUP ACADEMY.
Under kategorin TIDIGARE ELEVER och på vår hemsida www.makeupacademy.se kan du läsa om fler av våra gamla elever och vad dom gör idag.

For each new blog post with the title LÅT OSS PRESENTERA we will present makeup artists that has been a former student at MAKEUP ACADEMY.
In the category TIDIGARE ELEVER and on our website
www.makeupacademy.se you can reed about more students and what they do today. 

LÅT OSS PRESENTERA: EMIR KAPETANOVIC!

Emir Kapetanovic
Utbildade sig på MAKEUP ACADEMY hösten 2012.
Idag: Frilansande Makeupartist och hårstylist. Officiell hårstylist för L’oreal Paris.
Kunder: Ansvarig av hår och makeup på Eurovision Contest, Melodifestivalen och Måns Zelmerlövs turne. Officiell hårstylist för L’oreal Paris.

1240634_10151577328891899_890121727_n

Kommentera »

STIPENDIER, ELEVER, PRAKTIK & PORTFOLIO